Augalininkystės produktų kokybės tyrimai

 

     Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius) (toliau – Laboratorija) kontroliuoja priimamų, saugojamų, parduodamų intervencinio pirkimo, valstybės rezervo grūdų kokybę, atlieka augalų veislių, kasmetinius grūdų derliaus, arbitražinius kokybės tyrimus, tiria ūkio subjektų pristatomų sėklų, varpinių ir ankštinių javų grūdų, jų produktų, aliejingųjų sėklų ėminių kokybę, išduoda ISTA tarptautinius sėklų sertifikatus.
     Lietuvoje sukurtas grūdų ir jų produktų analizatorių bendras tinklas iš 135 prietaisų, eksploatuojamų įvairiose Lietuvos grūdų įmonėse ir tarnyboje (grūdų analizatorių sąrašas). Laboratorija vykdo nuolatinę šio tinklo funkcionavimo priežiūrą, tobulina sukurtas kalibracines lygtis, vykdo tinklo administravimą.
     Siekiant įgyvendinti augalų dauginamosios medžiagos kokybės užtikrinimą, nuo 1993 m. Laboratorija yra akredituota Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (International Seed Testing Association, toliau – ISTA) narė, kuri vertina sertifikuojamos žemės ūkio augalų sėklų kokybę pagal Tarptautines sėklų tyrimo asociacijos taisykles. Akreditacija suteikia teisę išduoti ISTA tarptautinius sėklų sertifikatus augalų rūšių sėklų siuntoms pagal akreditacijos sritį (ISTA sertifikatasAkreditacijos sritis).
    Nuo 2005 m. Laboratorija yra Grūdų ir pašarų prekybos asociacijos (Grain & Feed Trade Association, toliau – GAFTA) narė, nuo 2006 m. ‒ dalyvauja FOSS Analytical A/S organizuojamuose Pasaulio grūdų tinklų tarplaboratoriniuose kasmetiniuose tyrimuose (FOSS sertifikatas). Tai liudija aukštą Laboratorijos kompetenciją ir jos tyrimų rezultatai yra pripažįstami beveik visose užsienio šalyse.

     Į Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių) gali kreiptis visi, norintys ištirti dauginamosios medžiagos, grūdų ir jų produktų, aliejingųjų sėklų, žaliavų kokybę.


Ėminių priėmimas ir dokumentų išdavimas:
Ozo g. 4A, 08200 Vilnius
Telefono numeriai: +370 5 276 0341, +370 5 276 0342
 

Laboratorijos vedėja Rasita Kybartienė
(augalų dauginamosios medžiagos kokybės tyrimų ir kitais klausimais)
Telefono numeris +370 5 276 0341
El. pašto adresas [email protected]

Laboratorijos patarėja Deimantė Gedvilaitė
(grūdų ir kitų augalininkystės produktų kokybės tyrimų klausimais)
Telefono numeris +370 5 237 5571
El. pašto adresas [email protected]

 

Sėklų kokybės tyrimai:

 • Daigumo nustatymas;
 • Švarumo nustatymas;
 • Kitų augalų sėklų kiekio nustatymas;
 • Drėgmės kiekio nustatymas;
 • 1000 sėklų svorio nustatymas;
 • Užkrėstumo kenkėjais nustatymas;
 • Gyvybingumo nustatymas;
 • Karčiųjų sėklų kiekio lubinuose nustatymas.

Augalininkystės produktų kokybės tyrimai:

 • Drėgmės kiekio nustatymas;
 • Hektolitro masės (piltinio tankio) nustatymas;
 • Glitimo kiekio nustatymas;
 • Glitimo kiekio ir kokybės nustatymas;
 • Kritimo skaičiaus nustatymas;
 • Baltymų kiekio nustatymas (Kjeldalio metodu);
 • Sedimentacijos rodiklio nustatymas;
 • Grūdų kokybės rodiklių įvertinimas greituoju metodu grūdų analizatoriumi;
 • Užkrėstumo aruodiniais kenkėjais nustatymas;
 • Priemaišų kiekio (šiukšlinių, grūdinių, aliejingų, išskiriant atskiras frakcijas) nustatymas;
 • Stikliškumo praradimo rodiklio nustatymas;
 • Juslinių rodiklių (spalva, kvapas) nustatymas;
 • Krakmolo kiekio nustatymas;
 • Sąlyginio krakmolo nustatymas;
 • Daigumo nustatymas (greitu dažymo metodu);
 • Daigumo nustatymas (vandenilio peroksido ir lukštenimo metodu);
 • Daigumo energijos nustatymas („Aubry“ metodu);
 • Pelenų kiekio nustatymas;
 • Vandens sugėrimo ir tešlos reologinių savybių nustatymas, naudojant farinografą;
 • Tešlos reologinių savybių nustatymas, naudojant aveokonsistografą (W, P/L, G);
 • Grūdų stambumo nustatymas;
 • Dygimo galios, gyvybingumo nustatymas;
 • 1000 grūdų masės nustatymas;
 • Mikotoksinų kiekio (aflatoksino B1, ochratoksino A, zearalenono, deoksinivalenolio) nustatymas (imunofermentiniu metodu);
 • Aliejaus (riebalų) kiekio nustatymas;
 • Aliejaus rūgštingumo (rūgščių skaičiaus) nustatymas;
 • Eruko rūgšties (metilo esterių) kiekio nustatymas;
 • Ląstelienos kiekio nustatymas;
 • Radioaktyvaus Cs134 + Cs137 nustatymas.
   

Kreipiantis į tarnybą dėl grūdų ir jų produktų kokybės sertifikatų išdavimo, prašome užpildyti šiuos dokumentus:

 • Laboratorijų dokumentų patikrinamas ir jų atestuojamas nemokamas.
 • Prekių sandėliavimo licencijuotame sandėlyje taisyklių rengimo rekomendacijos, patvirtintos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. rekomendacijomis Nr. 1L-281 „Prekių sandėliavimo licencijuotame sandėlyje taisyklių rengimo rekomendacijos“
 • Licencijuotų grūdų sandėlių sąrašas
 • Reikalingi dokumentai:
  • Prašymas dėl licencijos išdavimo verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla VATIS sistemoje (pdf, word) arba Elektroniuose valdžios vartuose su pridedamais 7 priedais:
   • 1 priedas ‒ įstatų ar kito steigimo faktą įrodančio dokumento kopija, patvirtinanti, kad asmuo gali verstis grūdų priėmimo, apdorojimo, saugojimo veikla;
   • 2 priedas ‒ dokumentų, patvirtinančių nuosavybės, nuomos, panaudos teisę arba kitus teisėtus pagrindus valdyti sandėliavimo paskirties pastatus, tinkamus grūdams sandėliuoti, ir apsirūpinimą laboratorine įranga grūdų kokybės rodikliams nustatyti arba sudarytų prekių kokybės rodiklių nustatymo paslaugų pirkimo sutarčių su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, turinčiais tokią laboratorinę įrangą, kopijos;
   • 3 priedas ‒ Vyriausybės įgaliotų institucijų pažymos apie patalpų, įrenginių ir veiklos sąlygų atitiktį higieninių, priešgaisrinių, technologinių, darbo saugos ir saugumo technikos taisyklių reikalavimams;
   • 4 priedas ‒ Prekių priėmimo, apdorojimo, saugojimo sandėliavimo taisyklių projektas;
   • 5 priedas ‒ dokumentai apie sandėliavimo paskirties pastatų draudimą nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų neigiamo poveikio;
   • 6 priedas ‒ paskutiniojo ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita ir balansas, kurie buvo pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai;
   • 7 priedas ‒ informacija apie sandėlininką, nurodant sandėlininko duomenis ir paskyrimo datą.
 • Valstybės RINKLIAVOS dydžiai ir jų apmokėjimas (valstybės rinkliavos apmokamos prieš teikiant prašymą su pridedamais dokumentais)

Atnaujinimo data: 2024-03-01