Asmens duomenų apsauga

 

   

  Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) reikalavimus, Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

  tel. 8 614 92 402, el. paštas: [email protected]

  Duomenų apsaugos pareigūnas Tarnyboje padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

  Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

  Informacija apie duomenų valdytoją

  Tarnyba yra šių duomenų subjektų kategorijų asmens duomenų valdytoja ir tvarkytoja:

  • Tarnybos paslaugų gavėjų ir teikėjų (asmenų pateikusių Tarnybai prašymą ar skundą, jų įgaliotų asmenų, paskirtų ir kontaktinių asmenų, patikrinimuose dalyvavusių asmenų, asmenų užsiprenumeravusių Tarnybos tinklalapio naujienlaiškius, asmenų dalyvavusių Tarnybos viešuosiuose pirkimuose) asmens duomenų, kurie tvarkomi viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo, viešojo administravimo veiklos ir sutarčių įgyvendinimo tikslais;
  • asmenų pretendavusių dirbti, dirbančių ir dirbusių Tarnyboje asmens duomenų, kurie tvarkomi vidaus administravimo (struktūros tvarkymo, personalo, dokumentų, materialinių ir finansinių išteklių valdymo) tikslu;
  • asmenų, patekusių į vaizdo stebėjimo teritoriją, kuris vykdomas Tarnyboje adresu Ozo g. 4A, Vilnius ir Tarnybos Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos (skyriaus) padalinyje adresu Sukilėlių g.9, Vilnius, asmens duomenų, kurie tvarkomi Tarnybos darbuotojų bei Tarnybos patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumo užtikrinimo tikslu.

  Informacija apie duomenų tvarkytojus

  Asmens duomenų tvarkymui, vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Tarnyba gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Tarnyba imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai tvarkytų duomenis ir užtikrintų tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones laikydamiesi Tarnybos nurodymų. Duomenų tvarkytojų atliekamas asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimis arba teisės aktais.

  Informacija apie tvarkomus asmens duomenis 

  Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo tikslais Tarnyba tvarko šiuos asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, pasitikėjimo linijos garso įrašas). Tarnyba šiuos asmems duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b, e ir c punktų pagrindu.

  Ūkio subjektų veiklos patikrinimo tikslais Tarnyba tvarko šiuos asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento numeris, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris). Tarnyba šiuos asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. c punkto pagrindu.

  Sutarčių įgyvendinimo tikslais Tarnyba tvarko šiuos asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenimo ir veiklos aprašymas, sertifikatų duomenys). Tarnyba šiuos asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b punkto pagrindu.

  Darbuotojų bei Tarnybos patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumo užtikrinimo tikslais Tarnyba tvarko asmenų, patekusių į vaizdo stebėjimo teritoriją vaizdo stebėjimo duomenis. Tarnyba šiuos asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punkto pagrindu.

  Žemiau pateiktos nuorodos į pagal sritis suskirstytus teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą:

  • Augalų dauginamoji medžiaga - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Augalininkystės produktų kokybės tyrimai - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Augalų apsaugos produktų registravimas - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Agrochemija - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Augalų veislės - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Fitosanitarija - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  Tarnyba tvarko ir saugo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja asmnes duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai ir pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui asmens duomenys yra sunaikinami. Asmens duomenų ir dokumentų saugojimo terminai nustatyti Tarnybos einamųjų metų dokumentacijos plane vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V–100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, bei kitais Tarnybos specialiąją veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Tarnyba užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma neaktuali ir nereikalinga duomenų subjektų informacija.

  Tarnyba užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą, taikydama technines, organizacines ir fizines saugumo priemones, užtikrinančias apsaugą nuo atsitiktinės ar neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, neteisėto sunaikinimo, praradimo ar bet kokio kito neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Su Tarnyboje tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti tik tie Tarnybos darbuotojai, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų pareigoms atlikti. Darbuotojai tvarkantys asmens duomenis yra įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą ir laikyti paslaptyje bet kokią duomenų subjektų informaciją, su kuria susipažino vykdydami savo pareigas.

  • Tarnyba gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms), taip pat kitais atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų.
  • Asmens duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais). Asmens duomenų teikimui ir gavimui yra keliami griežti reikalavimai. Kai asmens duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomų asmens duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Sudarant asmens duomenų teikimo sutartis taip pat įvertinama ar duomenų gavėjas turi teisinį pagrindą gauti asmens duomenis, koks bus asmens duomenų tvarkymo tikslas, siekiamų gauti asmens duomenų apimtis ir kiti, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatyti, aspektai. Neatitikus reikalavimų, Tarnyba asmens duomenų neteikia.
  • Tarnyba teisės aktų numatytais atvejais asmens duomenis gauna iš šių asmens duomenų teikėjų: Tiesiogiai iš duomenų subjektų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės tarnybos departamento, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, teismų, policijos įstaigų, prokuratūros, sveikatos priežiūros įstaigų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Tarnybą aptarnaujančių paslaugų teikėjų. Sutarčių pagrindu asmens duomenys gaunami iš šių duomenų teikėjų: Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.
  • Tarnyba teisės aktų numatytais atvejais asmens duomenis teikia šiems duomenų gavėjams: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Valstybės tarnybos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, policijos įstaigoms, prokuratūrai, sveikatos priežiūros įstaigoms, bankams, teismams, Nacionalinėms augalų apsaugos organizacijoms, Bendrijos augalų veislių tarnybai, Europos komisijai, Tarnybos veiklą audituojančioms įstaigoms ir įmonėms. Sutarčių pagrindu duomenys teikiami šiems duomenų gavėjams: Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Viešajai įstaigai „Ekoagros“, Lietuvos statistikos departamentui, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros.

  Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

  Duomenų subjektai taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai jei jų manymu Tarnyba duomenų tvarkymą atlieka pažeisdama Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

  Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrojo duomenų apsaugos reglamento III skyriuje yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti asmens duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta. Pavyzdžiui, jeigu duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, teisė ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) nebus įgyvendinama ir pan.

  Plačiau su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka Tarnyboje galite susipažinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos apraše.

  Prašymų dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

  Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie tai, kokią teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

  Prašymas gali būti pateiktas šiais būdais:

  • asmeniškai Tarnybos darbuotojui;
  • paštu;
  • per pasiuntinį;
  • elektroninėmis ryšių priemonėmis.

  Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

  • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Tarnybos darbuotojui, duomenų subjektas Tarnybos darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

  Tarnyba duomenų subjekto prašymą išnagrinėja ir atsakymą duomenų subjektui prašyme nurodytu būdu pateikia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių.

  Plačiau su duomenų subjektų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka Tarnyboje galite susipažinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos apraše.

   

  Atnaujinimo data: 2024-01-10