Augalų dauginamoji medžiaga

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius

 

DAUGINAMOJI MEDŽIAGA – sėkla, visas augalas ar vegetatyvinė augalo dalis, skirti tam tikros veislės javams, grikiams, sėklinėms bulvėms, runkeliams, aliejiniams ir pluoštiniams, pašariniams augalams, taip pat daržovėms, sodo, dekoratyviniams augalams dauginti ir (ar) auginti.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), vykdydama dauginamosios medžiagos sertifikavimą, atlieka sėklinių pasėlių ir sodo augalų aprobavimą, mėginių ėmimą iš sertifikavimui skirtų siuntų, sėklos kokybės tyrimus, sertifikuotų sėklos siuntų vegetacinius tyrimus dėl veislės tapatumo ir veislinio grynio nustatymo bei oficialiųjų etikečių, skirtų sertifikuotos dauginamosios medžiagos siuntų ženklinimui, išdavimą. Dauginamosios medžiagos siuntoms, kurių kokybė atitinka minimalius kokybės reikalavimus, atsižvelgiant į augalų rūšis, išduodami sėklos, sėklinių bulviųar sodo augalų sertifikatai.

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius (toliau – Skyrius) išduoda Dauginamosios medžiagos tiekėjų pažymėjimus fiziniams arba juridiniams asmenims, kurie daugina, daugina pagal dauginimo sutartį, fasuoja, perfasuoja, įveža į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą ir tiekia ją rinkai.

Skyrius išduoda leidimus tiekti rinkai tiriamos, bet dar neįrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, veislės sėklą.

Skyrius išduoda EPBO sėklos sertifikatus, kontroliuoja dauginamosios medžiagos siuntų ženklinimo atitiktį nustatytiems reikalavimams ir spausdina oficialiąsias etiketes sertifikuotos dauginamosios medžiagos siuntoms ženklinti.

Skyrius įrašo pluoštinių kanapių produktų tiekėjus į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą.

Skyrius kaupia ir sistemina informaciją apie sertifikuotos dauginamosios medžiagos kiekį ir kokybę, sėklinių pasėlių ir sodo augalų aprobuotus plotus, pluoštinių kanapių produktus.

Skyrius metodiškai vadovauja Augalininkystės tarnybos struktūriniams padaliniams dauginamosios medžiagos sertifikavimo, tiekimo rinkai, sertifikuotų sėklos siuntų vegetacinių tyrimų, genetiškai modifikuotos dauginamosios medžiagos kontrolės pasienyje ir vidaus rinkoje bei dauginamosios medžiagos siuntų, kuriose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėsenos pasienyje ir vidaus rinkoje, atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų veiklos priežiūros bei pluoštinių kanapių auginimo ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės srityse.

Dauginamosios medžiagos tiekėjai dėl dauginamosios medžiagos sertifikavimo ir pluoštinių kanapių augintojai bei pluoštinių kanapių produktų tiekėjai dėl pluoštinių kanapių auginimo ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai turi kreiptis į Augalininkystės tarnybos regioninius skyrius.

2022 m. gruodžio 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-796  „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“. Patvirtinti etikečių įkainių dydžiai: sodo augalų dauginamosios medžiagos ženklinimo plastikinėmis etiketėmis, javų, grikių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų sėklos, sėklinių bulvių, daržovių sėklos, daržovių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklą, daržovių sodinamosios medžiagos  ženklinimo polipropileninėmis ar lipniosiomis etiketėmis. Jei atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas pateiks prašymą atspausdinti etiketes iki 99 vnt., kaina bus 10 Eur (be PVM). Jei prašyme atspausdinti etiketes bus nurodyta 100 vnt. ir daugiau, kaina bus skaičiuojama už kiekvieną etiketę po 0,10 Eur (be PVM). Įsakymą galite rasti čia.

 

Informacija pluoštinių kanapių produktų tiekėjams

Fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas prašymą įtraukti į Pluoštinių kanapių tiekėjų sąrašą, turi nurodyti pluoštinių kanapių produkto paskirtį ir pateikti teisinės registracijos dokumentų ir (ar) sutarčių, pagal kurias tiekėjas naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra tiekėjo nuosavybė), kopijas (Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo 30.6 ir 34.3 papunkčiai ).

Informacija apie pluoštinių kanapių produkto paskirtį skelbiama Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje adresu:
Paslaugos→ Informacijos rinkmenos → Augalų dauginamosios medžiagos srities informacijos rinkmenos
Sąrašai → Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašas

 

Įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Ukrainoje išaugintos javų sėklos lygiavertiškumo

 

Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 15 d. įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/1544, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB.

Šiuo sprendimu pripažįstama, kad Ukrainoje aprobuoti javų sėkliniai pasėliai ir oficialiai sertifikuotos javų sėklos siuntos atitinka Sąjungos reikalavimams ir jais suteikiamos tokios pačios garantijos, kaip ir taikant Sąjungos sistemą.

Taigi iš Ukrainos įvežamos javų sėklos siuntos turi būti paženklintos EBPO etiketėmis ir lydimos ISTA sertifikatų, o javų veislės įrašytos į Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą.

VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI IR JŲ APMOKĖJIMAS


Valstybės rinkliavos už dauginamosios medžiagos siuntos sertifikavimą ir kokybės patvirtinimo dokumento išdavimą bei sėklinio pasėlio ir sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės įvertinimą (aprobavimą) ir dokumento išdavimą dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių 
ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.475–4.4811 ir 4.4644 punktais:


4.475. dauginamosios medžiagos siuntos sertifikavimą (išskyrus karantininių ir reguliuojamų nekarantininių kenkėjų nustatymą) ir kokybės patvirtinimo dokumento išdavimą:
4.475.1. javų, grikių, runkelių, pašarinių augalų sėklos – 49 Eur
4.475.2. aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos – 49 Eur
4.475.3. daržovių sėklos – 38 Eur
4.475.4. už sėklinių bulvių siuntą iki 15 tonų – 35 Eur
4.475.5. už sodo augalų siuntą iki 1000 vienetų – 33 Eur
4.475.6. už skiepūglių, poskiepių, ūglių ir daigų siuntą iki 10 000 vienetų – 33 Eur


4.476. sėklinio pasėlio ir sodo dauginamosios medžiagos kokybės įvertinimą (aprobavimą) ir dokumento išdavimą: 
4.476.1. už javų ar grikių pasėlį iki 50 hektarų – 45 Eur
4.476.2. už runkelių ir daržovių pasėlį iki 0,5 hektaro – 42 Eur
4.476.3. už aliejinių ir pluoštinių augalų pasėlį iki 10 hektarų – 42 Eur
4.476.4. už ankštinių javų (pupinių) pasėlį iki 20 hektarų – 45 Eur
4.476.5. už žolių ir kitų rūšių pašarinių augalų pasėlį iki 10 hektarų – 45 Eur
4.476.6. už sėklinių bulvių pasėlį iki 1 hektaro – 21 Eur
4.476.7. už sodo augalų plotą iki 0,5 hektaro – 42 Eur


4.477. sėklos mišinio kokybės rodiklių nustatymą: 
4.477.1. kai dauginamos dvi augalų rūšys – 23 Eur
4.477.2. už kiekvieną papildomai daiginamą augalo rūšį – 7 Eur


4.478. sėklos kokybės rodiklių nustatymą: 
4.478.1. švarumo tyrimą – 9,2 Eur
4.478.2. kitų augalų sėklų kiekio tyrimą – 6,7 Eur
4.478.3. daigumo tyrimą – 15 Eur
4.478.4. drėgnumo tyrimą – 7,8 Eur
4.478.5. gyvybingumo tyrimą – 9 Eur
4.478.6. 1000 sėklų svorio tyrimą – 1,7 Eur
4.478.7. užkrėstumo kenkėjais (išskyrus karantininius ir reguliuojamus nekarantininius kenkėjus) tyrimą – 4,6 Eur
4.478.8. karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinuose nustatymą – 9,9 Eur


4.479. daržovių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklą, mėginio kokybės rodiklių nustatymą – 22 Eur

4.480. sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės rodiklių nustatymą: 
4.480.1. imunofermentinės analizės (ELISA) metodu – 6,3 Eur
4.480.2. polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) metodu – 29 Eur


4.481. dauginamosios medžiagos sertifikato dublikato išdavimą – 2 Eur.

4.4811.augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimą – 47 Eur. 


4.4644. sodinamų, veisiamų, gaminamų (įskaitant auginimą, dauginimą ir priežiūrą), vežamų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijoje, išvežamų iš jos teritorijos, renkamų, sandėliuojamų, išsiunčiamų, tiekiamų rinkai ir perdirbamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų vieno mėginio tyrimams laboratorijoje atlikti paėmimą – 5,1 Eur.

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta įValstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, kurias galima rasti adresu
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti: 
- lėšų gavėjo pavadinimą – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
- juridinio asmens kodą – 188659752
- surenkamosios sąskaitos numerį 
- mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, 
Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį)
- mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę 
- įmokos kodą 5743 ir pavadinimą „Už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas“ 
- sumą 

Mokėjimo nurodymo paskirtyje įrašytas tekstas patikslina mokėtojo atliktos įmokos paskirtį ir įrašomas mokėtojo nuožiūra. PVM sąskaitos faktūros už valstybės rinkliavą nerašomos. 

Primename, kad, nesumokėjus valstybės rinkliavos už suteiktas paslaugas, Augalininkystės tarnyba turi teisę neatlikti laboratorinių tyrimų, neišduoti dokumentų ir neteikti informacijos apie tyrimų rezultatus.

Atnaujinimo data: 2024-02-28