Administracinė informacija

Tarnybos vizija

Sveiki augalai, saugi aplinka, sveika visuomenė.

Tarnybos misija

Stiprinti Lietuvos augalininkystę, itin reikšmingą žemės ūkio šaką, užtikrinant augalų sveikatingumą, kokybę, saugant aplinką ir žmonių sveikatą bei didinant visuomenės informuotumą.

Tarnybos veiklos kryptis

Tobulinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos procesus.

Tarnybos veiklos tikslai:

1. užtikrinti nacionalinę, importuojamų, eksportuojamų, gabenamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų fitosanitarinės būklės kontrolę;

2. užtikrinti įvežamų, išvežamų ir tiekiamų rinkai vaisių ir daržovių rūšiavimo, pakavimo vietose ir didmeninėje prekyboje atitikties prekybos standartams kontrolę;

3. registruoti augalų apsaugos produktus, registraciją atnaujinti, pakeisti, panaikinti, apriboti ar ją uždrausti, keisti augalų apsaugos produkto naudojimo sąlygas, rengti veikliųjų medžiagų vertinimo ataskaitų projektus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su augalų apsaugos produktų registravimu 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), nustatytais atvejais ir tvarka;

4. vykdyti veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą ir užtikrinti augalų apsaugos produktų purkštuvus registruojančių ir technines apžiūras vykdančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-665, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14884

5. vykdyti genetiškai modifikuotų augalų dauginamosios medžiagos, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų kontrolę vidaus rinkoje ir pasienyje, taip pat genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo kontrolę bei  augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų bei pasėlių, kuriuose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną;

6. užtikrinti grūdų, dauginamosios medžiagos kokybės ir trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolę;

7. užtikrinti pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolę;

8. užtikrinti augalų veislių registravimą ir teisinę apsaugą;

9. pagal kompetenciją užtikrinti intervencinių priemonių įgyvendinimą;

10. užtikrinti valstybės rezervo maistinių grūdų atsargų kiekio ir kokybės kontrolę;

11. vykdyti trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje vertinimą.

Tarnybos vertybės

Dėmesys klientų aptarnavimui

 • siekiame nuolat gerinti klientų aptarnavimą
 • suteikiame klientams lengvai suprantamą informaciją, atsakingai elgiamės su klientų duomenimis, pasiūlome galimus sprendimus, už kuriuos prisiimame atsakomybę
 • esame mandagūs ir paslaugūs, gerbiame klientų nuomonę ir lygias teises
 • išklausome klientus, individualiai reaguojame ir atsakome į jų paklausimus, kuriame patogią aptarnavimo aplinką

 

Komandinis darbas

 • drąsiai keičiame „Aš“ į „Mes“
 • dalijamės informacija ir patirtimi su kolegomis ir klientais
 • esame vieningi ir atviri, padedantys ir pasitikintys vienas kitu
 • toleruojame ir gerbiame vienas kitą
 • sugebame vienas kito klausytis ir išgirsti

 

Lojalumas

 • esame atsidavę Tarnybai
 • šeimininkiškai žiūrime į Tarnybos materialines vertybes

Kompetencija

 • gebame pritaikyti žinias, įgūdžius ir patirtį atlikdami savo funkcijas
 • gebame analizuoti, kritiškai vertinti ir savarankiškai priimti sprendimus
 • nuolat tobulėjame ir esame nepriekaištingos reputacijos profesionalai
 • ieškome geriausių sprendimų ir juos priimame objektyviai

Inovatyvumas

 • turime drąsos keistis: imamės iniciatyvos ir skatiname vieni kitus veikti
 • esame ambicingi, kryptingai siekiame žinių ir trokštame sėkmės 
 • nuolatos generuojame naujas veiklos tobulinimo idėjas
 • atnaujiname technologijas

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-23