Pasienio kontrolės koordinavimo skyrius

 

Pasienio kontrolės koordinavimo skyrius organizuoja, pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (skyrių) veiklą.

Skyriaus veiklos uždaviniai:

 • užtikrinti importuojamų bei gabenamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų fitosanitarinės būklės kontrolę;
 • užtikrinti įvežamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams kontrolę;
 • vykdyti genetiškai modifikuotų augalų dauginamosios medžiagos, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų kontrolę pasienyje, taip pat augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų, kuriuose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną pasienyje;
 • vykdyti veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu ir vežimu tranzitu, priežiūrą;
 • užtikrinti įvežamos tręšiamųjų produktų reikalavimų atitikimą.

Skyriaus veiklos funkcijos:

 • organizuoja, pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) veiklą, susijusią su:
  • augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir ES bei gabenimo tranzitu fitosanitarinės būklės kontrole;
  • įvežamos iš trečiųjų šalių medinės pakavimo medžiagos atitikties nustatytiems fitosanitarijos reikalavimams kontrole;
  • žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos, įvežamų į Lietuvos Respubliką ir ES bei vežamos tranzitu, kontrole pasienyje, taip pat augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų, kuriose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėsena pasienyje;
  • invazinių svetimų augalų rūšių pasienio kontrole, siekiant užtikrinti 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317, p. 35) 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimą;
  • įvežamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams kontrole;
  • įvežamų į Lietuvos Respubliką iš ne ES ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių ir vežamų tranzitu augalų apsaugos produktų kontrole;
  • įvežamų tręšiamųjų produktų reikalavimų tikrinimu;
  • augalų pasų išdavimu įvežamiems augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams;
 • rengia Augalininkystės tarnybos direktoriaus tvirtinamų teisės aktų, reglamentuojančių pasienio kontrolės procedūrų (tikrinimo) atlikimo tvarką, projektus;
 • bendradarbiaudamas su kitais Augalininkystės tarnybos struktūriniais padaliniais rengia kenksmingųjų organizmų rizikos vertinimui reikalingą informaciją ir duomenis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia pranešimus ir ataskaitas Europos Komisijai, ES šalims narėms, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos bei Europos ir Viduržemio jūros augalų 3 apsaugos organizacijoms dėl pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (poskyrių) atliktų fitosanitarinių tikrinimų bei taikytų fitosanitarijos priemonių;
 • rengia pranešimus, paklausimus kitų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims bei oficialioms institucijoms ir tarptautinėms organizacijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais bei atsakymus į juos;
 • naudojant TRACES NT informacinę sistemą, peržiūri ir, prireikus, tikslina pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (poskyriuose) surašytus pranešimus (notifikacijas), skirtas ES institucijoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms apie įvežamuose kroviniuose nustatytus kenksminguosius organizmus ar įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų su jais susijusių objektų krovinių neatitikimą fitosanitariniams reikalavimams;
 • bendradarbiauja su kitais specialiųjų veiklos sričių metodinio vadovavimo funkcijas vykdančiais struktūriniais padaliniais ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų vykdymu, projektų rengimo.
 • organizuoja mokymus pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) ir, prireikus, kitų Augalininkystės tarnybos struktūrinių padalinių ir jų darbuotojų veiklos tikrinimus;
 • pagal kompetenciją atstovauja Augalininkystės tarnybą su pasienio kontrole susijusiose tarpinstitucinėse darbo grupėse Lietuvoje bei dalyvauja ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • dalyvauja organizuojamuose Lietuvoje ir tarptautiniuose seminaruose, susitikimuose, susijusiuose su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengia informaciją, skirtą visuomenei informuoti per visuomenės informavimo priemones, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengia, sistemina ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia arba teikia skelbimui Augalininkystės tarnybos internetinėje svetainėje informaciją bei naujienas, susijusias su skyriaus veikla;
 • renka informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais iš pasienio kontolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių), ją analizuoja, apibendrina, rengia ataskaitas ir teikia 4 Augalininkystės tarnybos vadovybei, prireikus kitiems Augalininkystės tarnybos struktūriniams padaliniams ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
 • pagal kompetenciją dalyvauja įgvendinant kokybės vadybos sistemą Augalininkystės tarnyboje;
 • pagal kompetenciją vykdo skyriui priskirtų informacinių sistemų tvarkytojo funkcijas;
 • pagal kompetenciją atlieka vykdant funkcijas naudojamų (ar kuriamų) informacinių sistemų bandomuosius vertinimus bei teikia pasiūlymus jų tobulinimui;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Augalininkystės tarnybos vykdomuose projektuose;
 • teikia siūlymus Augalininkystės tarnybos vadovybei dėl pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) techninio aprūpinimo;
 • vykdo kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytas, taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro bei Augalininkystės tarnybos direktoriaus pavestas funkcijas.

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimas iš trečiųjų šalių

Informuojame, kad nuo 2019 gruodžio 14 d. įsigaliojo Europos Sąjungos reglamentai, kuriais yra patvirtinti kontroliuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašai. Visus augalus (sėklas, šviežius vaisius ar daržoves, skintas gėles, sodinukus ir kt.) yra draudžiama įvežti į Lietuvą ir Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių be fitosanitarinių sertifikatų.

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kuriuos įvežant į Europos Sąjungą reikalingi fitosanitariniai sertifikatai, yra išvardyti Reglamento 2019/2072/ES XI priedo A ir B dalyse. Šio reglamento XI priedo B dalyje yra nurodyta, kad fitosanitariniai sertifikatai yra reikalingi visiems į Europos Sąjungą įvežamiems augalams: vaisiams, daržovėms, sodinukams, sėkloms, gėlėms ir kt. Fitosanitarinių sertifikatų nereikia tik 5 rūšių vaisiams, kurie yra nurodyti Reglamento 2019/2072/ES XI priedo C dalyje: ananasams, kokosams, durijams, bananams ir datulėms.

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kuriems reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, kai jie įvežami į atitinkamą ES saugomą zoną, yra išvardyti Reglamento 2019/2072/ES XII priede.

Į Europos Sąjungą draudžiami įvežti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai yra nurodyti Reglamento 2019/2072/ES VI priede, o IX priede yra nurodyti į atitinkamas Europos Sąjungos zonas draudžiami įvežti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai. Taip pat nuo 2019 m. gruodžio 14 d. įsigaliojo Reglamentas 2018/2019/ES, kurio I priede yra pateiktas sąrašas didelės rizikos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos bus draudžiama įvežti į Europos Sąjungos teritoriją tol, kol Europos Komisija atliks konkrečių augalų ir jų kilmės šalių rizikos vertinimą bei padarys atitinkamus sąrašo pakeitimus dėl didelės rizikos augalų importo iš konkrečių šalių draudimo panaikinimo. Atkreipiame dėmesį, kad į šį sąrašą dabar yra įtraukti įvairūs sodinukai (pavyzdžiui, riešutmedžių, slyvų, obelų, uosių, ąžuolų, klevų ir kt.) iš visų trečiųjų šalių, todėl šiuo metu šiuos augalus į Europos Sąjungą įvežti draudžiama.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 metų gruodžio 14 d., remiantis Oficialios kontrolės reglamentu 2017/625/ES ir IMSOC reglamentu 2019/1715/ES Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento augalams ir augaliniams produktams (angl. ir toliau – CHED-PP), pirmos dalies pildymas TRACES NT sistemoje tapo privalomas visiems, kurie įveža / veža tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių. Dėl medinės pakavimo medžiagos TRACES NT sistemoje pirma CHED-PP dalis pildoma tik importo atveju. Plačiau apie tai skaitykite čia.

 

Dokumentai reikalingi importui iš trečiųjų šalių

Fitosanitarinio sertifikato – nacionalinės augalų apsaugos organizacijos išduodamas oficialus dokumentas, kuriuo pažymima, kad fitosanitarinė augalų, augalinių produktų ir kitų objektų būklė atitinka juos įvežančios valstybės nustatytus fitosanitarinius reikalavimus. Jis išduodamas atlikus tyrimus ir nustačius, ar augalai yra saugūs – juose nėra bakterijų, virusų, grybų, vabzdžių naikinančių augalus ar sukeliančių ligas. Iš trečiųjų šalių įvežamai produkcijai fitosanitarinius sertifikatus išduoda tų šalių, iš kurių gabenami augalai, augaliniai produktai eksportuojančios šalies oficiali, už augalų sveikatingumą atsakinga institucija. Atkreipiame dėmesį, kad fitosanitarinis sertifikatas turi būti užpildytas viena Europos Sąjungos oficialių kalbų ir išduotas ne vėliau kaip 14 d. iki kroviniui kertant fitosanitarinį sertifikatą išdavusios valstybės sieną. Dėl sertifikatų, kurie išduodami eksporto šalyje kontroliuojamai augalinei produkcijai ar augalams, kurie vyksta į Lietuvą ar kitas Europos Sąjungos šalis, maloniai prašome teirautis trečiųjų šalių oficialiųjų institucijų (jų kontaktus galite rasti čia).

Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento augalams ir augaliniams produktams (angliškai trumpinamas CHED-PP) – vadovaujantis Oficialios kontrolės Reglamentu (ES) 2017/625 atsakingiems už siuntą veiklos vykdytojams, kurie įveža ar veža tranzitu fitosanitariškai kontroliuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas į ES iš trečiųjų šalių būtina užpildyti internetinės sistemos, sutrumpintai vadinamos TRACES NT (Trade control and expert system new technology) pirmą Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento augalams ir augaliniams produktams (CHED-PP) dalį. Pirmąją šio dokumento dalį gali pildyti tiek veiklos vykdytojai, tiek muitinės tarpininkai ar vežėjai, tačiau dokumentą pildantis žmogus turi būti įsikūręs ES valstybėje narėje, todėl pardavėjas, jeigu jis yra įsikūręs trečiojoje šalyje, negali pildyti CHED-PP dokumentų. Išsamios instrukcijos, kaip registruotis sistemoje yra pateiktos dokumentuose „Prisijungimo prie sistemos vadovas, kuriuo vadovaujantis jau galima registruotis sistemoje iš anksto kaip veiklos vykdytojams“ ir „Kaip susikūrus prieigą užsiregistruoti kaip veiklos vykdytojui“. Pirmiausiai, pagal pirmąją instrukciją susikurkite „EU Login“ naudotojo paskyrą, ir tada vadovaukitės antrąją instrukciją, kurioje išsamiai nurodyta kaip sukurti įmonės paskyrą sistemoje. Užbaigus visus žingsnius sistemoje, prašome nepamiršti išsiųsti el. laišką pasirinktam pasienio fitosanitarijos postui, su prašymu patvirtinti Jūsų įmonę ir vartotoją TRACES NT sistemoje. CHED-PP dokumento išsamų naudotojo vadovą galite rasti čia. Taip pat išsamią informaciją ką reikia pildyti kiekviename CHED-PP dokumento lange yra nurodyta IMSOC reglamento (ES) 2019/1715 II-ame priede (nuo 67 puslapio).

Registracija fitosanitariniame registre – visi fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, jų padaliniai, kurie yra profesionalūs šių veiklų vykdytojai vykdantys augalų, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina, sodinimą ir auginimą, dauginimą (veisimą), įvežimą iš ne Europos Sąjungos valstybių, vežimą Europos Sąjungos teritorija ir išvežimą iš jos teritorijos, sandėliavimą, pakavimą, perdirbimą, rinkimą, supirkimą bei tiekimą Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) ne Europos Sąjungos valstybių rinkoms, įskaitant ir tiekimą rinkoms pagal nuotolinės prekybos sutartis turi būti registruoti fitosanitariniame registre. Užsiregistruoti galima kreipiantis į bet kurį Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos regioninį padalinį, kurio regione  vykdoma veikla. Kontaktus galite rasti čia.

!!! SVARBU !!! 

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos praneša, kad nuo 2024 m. II-ojo ketvirčio prie TRACES NT sistemos bus galima prisijungti tik per dvigubą autentifikaciją.

Prisijungimo metu Jums reikės ne tik įvesti jau naudojamą slaptažodį, bet ir prisijungimui naudoti papildomą priemonę, pavyzdžiui, mobilųjį telefoną. Prisijungimo būdų per dvigubą autentifikaciją gali būti įvairių – atsisiųstos programėlės PIN kodu, SMS žinutėmis, QR kodu ir t.t. Sau tinkamą metodą galite išsirinkti plačiau aprašytose instrukcijose anglų kalba: EU Login Tutorial (europa.eu).

Instrukcijas lietuvių kalba rasite čia

 

TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technologies) yra daugiakalbė internetinio valdymo sistema, per kurią pranešama, sertifikuojama ir stebima prekyba gyvūnais, gyvūninės kilmės produktais, negyvūninės kilmės pašarais ir maistu, augalais, sėklomis, dauginamąja medžiaga, organinės kilmės prekėmis, mediena ir kitais susijusiais objektais, kurie yra visos maisto grandinės dalis. TRACES NT yra oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos (IMSOC) dalis.

Nuo 2019 m. gruodžio 14 d., remiantis Oficialios kontrolės reglamentu 2017/625/ES ir IMSOC reglamentu 2019/1715/ES Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento augalams ir augaliniams produktams (angl. ir toliau – CHED-PP, [ČED-PP]), pirmos dalies pildymas TRACES NT sistemoje tapo privalomas visiems importuotojams ir vežėjams, kurie įveža / veža tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių. Dėl medinės pakavimo medžiagos TRACES NT sistemoje pirma CHED-PP dalis pildoma tik importo atveju

Remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu dėl išankstinio pranešimo apie į Europos Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas 2019/1013/ES, už gyvūnų ir prekių siuntą atsakingas veiklos vykdytojas bent prieš vieną darbo dieną iki numatomo siuntos atvežimo pateikia išankstinį pranešimą pirmojo įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai. Todėl įvežant / vežant tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas per Lietuvos Respubliką, CHED-PP pirma dalis turi būti užpildyta ir pateikta pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui (toliau – fitosanitarijos postas), per kurį vyksta įvežimas. Pristačius siuntą į fitosanitarijos postą, mūsų tarnybos specialistas tikrinimo išvadas ir sprendimą pateiks CHED-PP antrojoje dalyje. Už siuntą atsakingas importuotojas ar vežėjas turės pateikti baigtą pildyti CHED-PP dokumentą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – muitinė) pareigūnui, kad būtų vykdomos tolesnės muitinės procedūros.

Remiantis IMSOC reglamento 46 straipsniu, kai TRACES NT sistema nefunkcionuoja ilgiau nei 1 val. atsakingi veiklos vykdytojai pildo parengtą spausdintą arba elektroninę CHED-PP formą, kurią pateikia fitosanitarijos postui (žr. ,,Aktuali informacija“ skiltyje). Jei tam tikros produkcijos siuntai trūksta formos, esamų formų produkcijos kombinuotosios nomenklatūros kodus galima taisyti ranka, nurodant kodus pagal siuntos dokumentus arba pasirūpinti reikiamomis formomis iš anksto pagal instrukcijas skiltyje ,,Aktuali informacija‘‘.

 

Registracija TRACES NT ir CHED-PP pildymas

Siekiant iš anksto pasirengti minėtoms procedūroms, prašome importuotojų ir vežėjų (muitinės tarpininkų, deklarantų) susipažinti su sistema ir susikurti naudotojo paskyrą TRACES NT sistemoje.

Atkreipiame dėmesį, kad kuriant įmonės paskyrą, norint turėti galimybę pildyti CHED-PP dokumentus, reikia rinktis veiklos vykdytojo veiklą „Atsakingas už krovinį“ (angl. Responsible for the load).

Atlikusi registracijos žingsnius TRACES NT sistemoje (ne anksčiau) ir pirmą kartą registruodamasi kaip veiklos vykdytojas, įmonė turi pateikti laisvos formos prašymą dėl paskyros patvirtinimo, nurodydama atsakingą įmonės atstovą ir jo kontaktinius duomenis. Šis atstovas TRACES NT sistemoje galės patvirtinti kitas savo įmonės darbuotojų paskyras. Prašymą reikia siųsti el. paštu fitosanitarijos postui, kurį pasirinkote TRACES NT sistemoje kurdami įmonės paskyrą.

Atkreipiame dėmesį, kad užtenka susikurti paskyrą vieną kartą ir pasirinkti vieną aktualiausią  fitosanitarijos postą. Kai TRACES NT sistemoje fitosanitarijos posto specialistas patvirtins Jūsų paskyrą, sistemoje pildydami CHED-PP duomenis galėsite pasirinkti bet kurį kitą Europos Sąjungoje esantį fitosanitarijos postą, per kurį bus vežama Jūsų siunta.

Europos Komisijos puslapyje skelbiami visi Europos Sąjungos pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postai, jų kontaktai, darbo laikai ir kontrolės sritys.

Reziumė:

 • Prie sistemos jungiamasi per nuorodą: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login;
 • Tinkamai užsiregistruoti sistemoje, kad sėkmingai pildytumėte CHED-PP galima atlikus ,,PIRMAS ŽINGSNIS“ ir ,,ANTRAS ŽINGSNIS“ žemiau esančiuose aprašuose nurodytus žingsnius ir išsiuntus atitinkamai pasirinktu el. paštu informaciją fitosanitarijos postui su prašymu Jūsų prieigą patvirtinti;
 • Pildyti CHED-PP duomenis reikia vadovaujantis informacija iš fitosanitarinio sertifikato, nes tai yra pagrindinis augalų sveikatingumą užtikrinantis dokumentas ir tik produkcijai, kuri gali vykti be fitosanitarinio sertifikato ir jo nėra, CHED-PP informacija pildoma iš kitų siuntą lydinčių dokumentų;
 • Užpildžius CHED-PP TRACES sistema sugeneruoja unikalų dokumento numerį, kuris turi būti pateikiamas fitosanitarijos postui, per kurį vyks siunta;
 • Kol fitosanitarijos posto specialistas nepradėjo darbo su Jūsų CHED-PP (dokumento statusas sistemoje ,,Naujas“) vis dar galite keisti informaciją ir ją tikslinti pagal poreikį;
 • TRACES NT sistema yra nemokama, jeigu sistemoje duomenis pildote savarankiškai.
 • Kai TRACES NT sistema nefunkcionuoja ilgiau nei 1 val. atsakingi veiklos vykdytojai pildo parengtą spausdintą arba elektroninę CHED-PP formą, kurią pateikia fitosanitarijos postui.

 

Aktuali informacija:

Įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Jungtinėje Karalystėje išaugintos žemės ūkio augalų rūšių sėklos ir jų veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo

Informuojame, kad nuo 2021 m. kovo 29 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2021/537, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos sprendimai 2003/17/EB ir 2005/834/EB, kiek tai susiję su Jungtinėje Karalystėje atliekamų aprobavimo lygiavertiškumu ir žemės ūkio augalų rūšių veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumu.

Šiuo sprendimu pripažįstama, kad Jungtinėje Karalystėje aprobuoti pašarinių augalų, javų, runkelių, bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėkliniai pasėliai ir oficialiai sertifikuotos pašarinių augalų, javų, runkelių, bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntos atitinka Sąjungos reikalavimus.

Taip pat šiuo sprendimu pripažįstama, kad Jungtinėje Karalystėje atliekami pašarinių augalų, javų, runkelių, daržovių bei aliejinių ir pluoštinių augalų veislių palaikymo praktikos patikrinimai, užtikrina tokias pačias garantijas kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai.

Taigi iš Jungtinės Karalystės įvežamos pašarinių augalų, javų, runkelių bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntos turi būti paženklintos EBPO etiketėmis ir lydimos ISTA sertifikatų, o pašarinių augalų, javų, runkelių, bei aliejinių ir pluoštinių augalų veislės įrašytos į Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą.

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų importo iš ir eksporto į Jungtinę Karalystę pokyčiai nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nors jau suderinta Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės laisvos prekybos ir bendradarbiavimo sutartis, tačiau nuo 2021 m. sausio 1 d. laukia nemažai pasikeitimų, prekiaujant su Jungtine Karalyste (toliau – JK). Nuo  2021 m. sausio 1 d. įsigalios nauji reikalavimai tiek importui iš JK į Europos Sąjungą, tiek ir eksportui į šią šalį. Atkreipiame dėmesį, kad net ir po to, Šiaurės Airija išlaikys vietą vidinėje Europos Sąjungos rinkoje ir joje galios tokie patys reikalavimai kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Todėl toliau tekste minint JK turima omenyje Angliją, Velsą ir Škotiją.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. importui į Europos Sąjungą iš JK bus taikomi tokie patys fitosanitariniai reikalavimai augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, kaip ir importui iš kitų trečiųjų šalių. Detalūs reikalavimai išdėstyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/2072. Reglamente išvardinta fitosanitariškai kontroliuojama augalinė produkcija turi būti įvežama su fitosanitariniais sertifikatais ir pateikiama oficialiai kontrolei atlikti Pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose.  Taip pat atkreipiame dėmesį, kad didelės rizikos augalai, kuriuos draudžiama įvežti į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių, bus draudžiami ir iš JK. Su sąrašu galite susipažinti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/2019.

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų eksportui į JK bus keliami šios šalies fitosanitariniai reikalavimai, kurie iš dalies atitinka Europos Sąjungos reikalavimus importui iš trečiųjų šalių. Visus fitosanitarinius reikalavimus galima rasti šiuose JK teisės aktuose:

Kad pereinamasis laikotarpis visoms pusėms būtų kiek lengvensnis, JK nusprendė reikalavimus kai kurioms importuojamos produkcijos rūšims įvesti trimis etapais. Kaip dabar savo oficialioje svetainėje skelbia JK, nuo 2021 m. sausio 1 d. fitosanitarinių sertifikatų reikės tik didelio prioriteto augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams. Į šį sąrašą patenka:

 • visi augalai, skirti sodinimui
 • maistinės bulvės
 • dalis sėklų ir kita augalų / miškų dauginamoji medžiaga
 • dalis medienos ir jos produktų
 • naudota žemės ūkio ir miškininkystės technika

Detalus didelio prioriteto augalinės produkcijos sąrašas skelbiamas čia.

Visiems kitiems augalams ir augalinei produkcijai, kurie neįtraukti į didelio prioriteto produkcijos sąrašą, fitosanitarinių sertifikatų importui į JK nuo kitų metų sausio 1 d. laikinai nereikės. Norint importuoti į JK kietąją (nesmulkintą) malkinę medieną, kuri yra nereguliuojama, fitosanitarinio sertifikato nereikės, tačiau bus būtinas išankstinis pranešimas apie tokį importą. 

 Antruoju etapu nuo 2021 m. balandžio 1 d. visus reguliuojamus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, importuojamus į JK (Anglija, Velsas, Škotija), turės lydėti fitosanitarinis sertifikatas. Į jų sąrašą įtraukti šie:

 • visi augalai, skirti sodinimui 
 • šakniastiebinės ir šakniagumbinės daržovės
 • dauguma įprastinių vaisių
 • skintos gėlės
 • dalis sėklų
 • lapinės daržovės 
 • sėklinės ir maistinės bulvės
 • žemės ūkio ir miškininkystės technika

Visas reguliuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašas yra paskelbtas JK Augalų sveikatos portale.

Trečiuoju etapu, kuris prasidės nuo kitų metų liepos 1 d., bus praplėstas sąrašas reguliuojamų augalų ir augalinių produktų, kuriems bus reikalingi fitosanitariniai sertifikatai ir pasienio kontrolės postuose bus atliekami patikrinimai.

Visų trijų etapų metu apie į JK eksportuojamus krovinius, kuriems išduoti fitosanitariniai sertifikatai, turės būti pranešama iš anksto per JK informacinę sistemą, suformuojant išankstinę notifikaciją. Šią išankstinę notifikaciją turės suformuoti importuotojas. Apie bet kokį tiesioginį importą į Škotiją importuotojai turėtų toliau pranešti Škotijos vyriausybei, kol bus įdiegta bendra JK informacinė sistema.

Daugiau informacijos iš pirminio šaltinio galima rasti JK oficialiose svetainėje šiais adresais:

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021

https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance

Reikalavimai medinei pakavimo medžiagai, iš Europos Sąjungos eksportuojamai į Jungtinę Karalystę (Anglija, Škotija, Velsas) ir importuojamai iš jos

Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, pasikeitė reikalavimai gabenamuose kroviniuose naudojamai medinei pakavimo medžiagai (toliau – MPM). Nuo 2021 sausio 1 d. visa MPM, naudojama gabenant krovinius ar eksportuojama kaip krovinys iš Europos Sąjungos į Jungtinę Karalystę (konkrečiai į Angliją, Škotiją ir Velsą), turi atitikti Tarptautinio fitosanitarinių priemonių standarto Nr. 15 „Reikalavimai medinei pakavimo medžiagai tarptautinėje prekyboje“ (toliau – ISPM 15) reikalavimus. Šiuos reikalavimus taip pat turi atitikti ir iš Jungtinės Karalystės į Europos Sąjungą su kroviniu ir kaip krovinys importuojama MPM. MPM privalo būti apdorota vienu iš ISPM 15 nurodytų būdų ir tinkamai paženklinta įskaitomu ženklu iš ne mažiau kaip dviejų priešingų MPM pusių (dviejų vienas prieš kitą esančių šonų).

Į Jungtinę Karalystę eksportuojamos MPM atitikimas ISPM 15 reikalavimams bus tikrinimas šios šalies pasienio kontrolės punktuose arba šalies viduje. Nustačius neatitikimų, MPM bus grąžinama šaliai siuntėjai arba sunaikinama, o už krovinio perkrovimą ir tolesnį gabenimą bus atsakingas vežėjas.

MPM laikoma iš storesnės nei 6 mm medienos pagaminti padėklai, dėžės, ritės, būgnai, pritvirtintos atramos ir kitos medinės detalės, skirtos kroviniui paremti ar prilaikyti. ISPM 15 reikalavimai netaikomi MPM, pagamintai iš faneros, drožlių, naudojant klijus, slėgį ir karštį ar jų kombinaciją.

Trumpą Jungtinės Karalystės reikalavimų dėl MPM importo ir eksporto aprašymą (anglų k.) galite rasti čia.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos savo interneto svetainėje skelbia gamintojų, gaminančių ISPM 15 reikalavimus atitinkančią MPM, sąrašą ir jį nuolatos atnaujina. Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, gamintojų sąrašą galite rasti tarnybos svetainėje pagrindiniame lange „Tarnybos veiklos sritys“ pasirinkus „Fitosanitarija“, skiltyje „Aktuali informacija“.

Panaikinti leidimai prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams

2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. prekybai tarp Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos šalių buvo taikomas pereinamasis laikotarpis, per kurį Jungtinei Karalystei nebuvo taikomos prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės.

2021 m. sausio 1 d., pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ir Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) panaikino leidimus prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, kurie buvo įvežami iš Jungtinės Karalystės: Hoder 720 SG, Taubrac 250, Mollo, Nexa 250, Aubrac Xra ir Medio. Leidimai buvo panaikinti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 52 straipsnio 1 dalimi bei Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos.

Augalininkystės tarnyba atkreipia dėmesį, kad leidimai prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams gali būti išduoti tik augalų apsaugos produktams, kurie yra registruoti Europos Sąjungos valstybėse narėse. Nuo 2019 m. birželio 6 d., remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis, Lietuvoje draudžiama perpakuoti ir perpakuotus tiekti rinkai augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams.

Lietuvoje esančias šių tapačių augalų apsaugos produktų atsargas parduoti galima iki 2021 m. birželio 30 d., saugoti ir naudoti – iki 2022 m. birželio 30 d.

Griežtinamas augalų įvežimas į Jungtinę Karalystę

Jungtinės Karalystės (JK) augalų apsaugos organizacija informavo apie griežtinamus importo reikalavimus vežamiems iš Europos Sąjungos į JK Xylella fastidiosa pažeidžiamiems augalams (augalams šeimininkams). Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) savo ruožtu praneša, kad sugriežtinti importo reikalavimai įvežamiems į Jungtinę Karalystę Xylella fastidiosa augalams šeimininkams įsigaliojo nuo 2021 m. kovo 4 d.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad Šiaurės Airija išlaikys vietą vidinėje Europos Sąjungos rinkoje ir joje galios tokie patys reikalavimai, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, – paaiškino Augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas. – Priminsiu, kad Europos Sąjunga ir JK derybų dėl „Brexit“ metu susitarė dėl prekių judėjimo schemos, todėl kalbėdami apie JK reikalavimus dėl įvežimo omenyje turime Angliją, Velsą ir Škotiją“.

Įvežamiems į JK Xylella fastidiosa augalams šeimininkams reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, augalai turi atitikti specialiuosius reikalavimus. bei Importuotojas prieš augalų įvežimą privalo pateikti išankstinį pranešimą, naudodamasis Jungtinės Karalystės informacine sistema.

Reikalavimai įvežamiems augalams

Xylella fastidiosa – tai patogeninė bakterija, galinti pažeisti daugiau nei 300 žolinių ir sumedėjusių augalų rūšių. Xylella fastidiosa augalai šeimininkai, skirti sodinti (Xylella fastidiosa JK augalų šeimininkų sąrašas), išskyrus sėklas ir Olea europaeaCoffeaLavandula sp., Nerium oleanderPolygala myrtifoliaPrunus dulcisRosmarinus officinalis augalus, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

(a) augalai auginami mažiausiai paskutinius trejus metus arba augalai, kurie yra jaunesni nei trejų metų, per visą gyvenimo ciklą buvo užauginti šalyje, kurioje, kaip žinoma, Xylella fastidiosa neaptinkama (Lietuvos Respublikos teritorijoje užaugintiems augalams);

arba

(b) augalai prieš eksportą auginami mažiausiai paskutinius trejus metus arba augalai, kurie yra jaunesni nei trejų metų, per visą gyvenimo ciklą buvo užauginti teritorijoje, kurioje, kaip žinoma, Xylella fastidiosa neaptinkama.

arba

(c) detalesnius specialiuosius reikalavimus taikomus augalams, įvežamiems iš teritorijų, kur Xylella fastidiosa aptinkama, galite rasti čia.

Coffea sp. ir Polygala myrtifolia augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

(a) augalai auginami mažiausiai paskutinius trejus metus arba augalai, kurie yra jaunesni nei trejų metų, per visą gyvenimo ciklą buvo užauginti šalyje, kurioje, kaip žinoma, Xylella fastidiosa neaptinkama (Lietuvos Respublikos teritorijoje užaugintiems augalams);

arba

(b) augalai prieš eksportą auginami mažiausiai paskutinius trejus metus arba augalai, kurie yra jaunesni nei trejų metų, per visą gyvenimo ciklą buvo užauginti, teritorijoje, kurioje, kaip žinoma, Xylella fastidiosa neaptinkama;

ir Polygola myrtifolia atveju:

(c) kiekviena Polygala myrtifolia augalų partija prieš išvežimą turi būti vizualiai patikrinta, paimti mėginiai, ištirti laboratorijoje.

 • Lavandula sp., Nerium oleanderSalvia Rosmarinus (Rosmarinus officinalis) augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

(a) augalai auginami mažiausiai paskutinius trejus metus arba augalai, kurie yra jaunesni nei trejų metų, per visą gyvenimo ciklą buvo užauginti šalyje, kurioje, kaip žinoma, Xylella fastidiosa neaptinkama (Lietuvos Respublikos teritorijoje užaugintiems augalams);

(b) detalesnius specialiuosius reikalavimus, taikomus augalams, įvežamiems iš teritorijų, kur Xylella fastidiosa aptinkama, galite rasti čia.

Detalią informaciją apie keliamus specialiuosius reikalavimus augalams galite rasti čia.

Informaciją apie fitosanitarinio sertifikato išdavimo tvarką ir procedūras galite rasti:

https://lietuva.gov.lt/lt/fitosanitarinio-sertifikato-isdavimas-lngm-issuance-of-a-phytosanitary-certificate/-77;11749.html

https://vatis.vatzum.lt/paslaugosAprasas/160

Fitosanitarinių reikalavimų pasikeitimai prekyboje su Jungtine Karalyste

Atnaujinimo data: 2024-02-27