Valstybės tarnautojų užduotys

DIREKTORIAUS, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ IR DEPARTAMENTŲ DIREKTORIŲ 2019 M. STRATEGINIAI TIKSLAI IR VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

Direktoriaus pagrindinės metų veiklos  užduotys:    

1. Užtikrinti projekto "Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, VŠĮ "Ekoagros" ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijų konsolidavimas vienoje institucijoje" įgyvendinimo grafike nurodytų veiksmų įgyvendinimą.
2. Pagal kompetenciją užtikrinti tręšiamųjų produktų naudojimo priežiūros proceso įgyvendinimą.
3. Gerinti ūkio subjektų veiklos priežiūros kokybę.
4. Organizuoti korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo veiksmus.
5. Stiprinti vidaus kontrolės sistemą viešųjų pirkimų srityje.

 

Direktoriaus pavaduotojo A. Basiulio pagrindinės metų veiklos užduotys:

1. Atsižvelgiant į projekto „Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, viešosios įstaigos „Ekoagros“ ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijų konsolidavimas vienoje institucijoje" eigą, per 2019 metus organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų, susijusių su dauginamosios medžiagos sertifikavimu ir rinkos kontrole bei augalų veislių registravimu (Sėklininkystės įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų), projektų parengimą, suderinimą ir pateikimą Tarnybos direktoriui.

2. Pagal kompetenciją užtikrinti tręšiamųjų produktų naudojimo priežiūros proceso įgyvendinimą.

3. Organizuoti ir kontroliuoti licencinių sutarčių dėl teisiškai saugomų augalų veislių dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai registravimą. 

4. Organizuoti ir kontroliuoti Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) kokybės vadybos sistemos būtinų dokumentų vertimą į anglų kalbą ir pateikimą pagal ISTA laboratorijų akreditavimo standarto reikalavimus tarptautiniams ISTA auditoriams. Organizuoti ir kontroliuoti Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) pasirengimą 2019 m. perakreditavimui.

Direktoriaus pavaduotojos R.Rimkutės pagrindinės metų veiklos užduotys:

1. Užtikrinti, kad iki nustatyto termino būtų parengti projekto "Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, viešosios įstaigos "Ekoagros" ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijų konsolidavimas vienoje institucijoje" įgyvendinimo grafike nurodytų kuruojamo srities įstatymų pakeitimo projektai.

2. Koordinuoti pasirengimo 2019 m. birželio 25-26 d. numatytiems Europos Komisijos DG SANTE generalinio direktorato mokymams pagal Oficialios kontrolės reglamento (ES)2017/625 nuostatas dėl TRACES ir CHED-PP (bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas augalams) naudojimo, skirtiems tarnybos specialistams, ūkio subjektams, muitinės pareigūnams, kurie bus vykdomi Lietuvoje, veiklas.

3.Koordinuoti ir kontroliuoti pasirengimą Europos Komisijos (EK) auditui dėl Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvos (2009/128/EB) įgyvendinimo, susijusio su tarnybos kompetencijai priskirta sritimi.

Atnaujinimo data: 2023-09-23